ZAŠKOLOVACÍ A ZÁKLADNÍ KURZY
SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ

Svářeč podle ČSN – Kurzy

PŘÍPRAVNÉ ZAŠKOLOVACÍ A ZÁKLADNÍ KURZY
SVAŘOVÁNÍ TERMOPLASTŮ 
KE ZKOUŠCE PODLE ČSN 050705

Zaškolovací a Základní kurzy pro oblast svařování plastů mají oporu v normě ČSN 050705 již od roku 2002 resp. 2008, přesto v praxi nebyla ve všech případech aplikována a z velké části tomu přispívalo znění norem o všeobecné bezpečnosti, které byly primárně vydány pro oblast svařování kovů. Zásadní obrat nastal v prosinci 2018, kdy vyšla změna č.4 pro ČSN 050601 (Svařování – Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů), kde je jasně vymezeno, především s ohledem na vyhlášku č.87/2000 Sb., že všechna bezpečnostní a kvalifikační kritéria se vztahují na i na oblast svařování plastů. Tedy, zahájí-li někdo komerčně svářečskou práci, bez potřebné kvalifikace a splnění ostatních legislativních požadavků, dopouští se prakticky přestupku, který může být v případě vážných zranění, ztrát na životech, majetku zdraví nebo ekologii překvalifikován i na trestný čin.

I přes tuto zásadní změnu v oblasti bezpečnosti je nutné brát kvalifikaci svářeče dle ČSN 050705 jako vstupní úroveň odborné vzdělání svářeče, která už v mnoha ohledech nevyhovuje požadavkům trhu. Zásadně nesplňuje požadavky pro práci na trubních rozvodech s pracovním přetlakem vyšším než 0,5 baru. Pro svařované konstrukce uváděné na trh EU (tedy i ČR) i pro aplikace, kde při činnosti zařízení může dojít ke zranění osob, škodám na majetku, nebo škodám ekologickým.

Ceny a termíny zaškolovacích a základních kurzů viz. Ceník a nabídka školení Vzdělávání

Přípravné kurzy pro svařování plastů zaškolovací dle ČSN 50705

Provádíme podle TP B České svářečské společnosti ANB (TPB č.101,301 a 401) po dohodě se zákazníkem pro jednoduché opakující se svářečské operace na jednom pracovišti. Absolvent zaškolovacího kurzu není oprávněn svařovat tlakové rozvody a namáhané konstrukce. Odborná způsobilost je vhodná pro svary na něž jsou kladeny nižší požadavky z hlediska bezpečnosti spoje i možného ohrožení životního prostředí. Kurz je vhodný pro svařování impulsní, vysokofrekvenční, ultrazvukem, strojní tepelně kontaktní, kotoučové, atd.

Termíny a rozsah určujeme obvykle po dohodě. Školení a zkoušky provádíme většinou u zákazníka na jeho zařízení.

Přípravné kurzy pro svařování plastů základní dle ČSN 05705

Provádíme podle TP B České svářečské společnosti ANB č.101, 103, 301. Odborná způsobilost nedostačuje v celé řadě případů pro svary, na něž jsou kladeny vyšší požadavky z hlediska bezpečnosti spoje i možného ohrožení životního prostředí, proto je kurz v těchto případech pouze předstupněm pro přípravu k certifikační zkoušce svářeče plastů podle ČSN EN 13067. Předmětné normy, technická pravidla a předpisy konstruktéra pro odborný dozor stanovují požadavky na jakost a bezpečnost svaru a tím i na odbornou způsobilost svářečů.

Téma výuky a klíčová slova jsou uvedeny v TP B České svářečské společnosti ANB č. 401 -Témata a klíčová slova a TP B 402 – Osnovy kurzů. Dále se využívají pravidla TP G pro plynárenství, vodárenská pravidla a montážní předpisy výrobců plastových potrubí.

Zákazník si může vybrat jakoukoliv metodu svařování na určitém materiálu a navazující zkoušku, t.j. i více metod a materiálů ke zkoušce.

Při souběhu více metod a více materiálů se sloučí teoretická příprava, praktická musí zůstat pro každou metodu a skupinu materiálů v minimálním čase, určující je vstupní úroveň uchazeče.

Vstupní úrovně – určují délku přípravy v kurzu podle úrovně teoretických znalostí a zkušenosti uchazeče.

Vstupní úroveň 1 – žádná, nebo minimální úroveň znalosti a dovedností. Je určena uchazečům bez znalostí svařování, nebo s minimální praxí. Obvykle se předpokládá 4 denní příprava, 2 dny teoretická část, 2 dny praktická část.

Vstupní úroveň 2 – pokročilé znalosti a dovednosti ve svařování. Je určena pro svářeče s praxí ve svařování a teoretickými znalostmi v oblasti plastů. Obvykle 2 denní příprava, 1 den teoretická část, 1 den praktická část.

Přípravné kurzy pořádané v rámci ATB 09 :

Kód ZK/1 – Svařování trubek

Základní kurzy svařování trubek pro rozvody vody a kanalizace

např. ZK 11 P3; ZK 15 P2; ZK 16 P3 *)

Obvyklé kombinace – svařování trubek 

Kód ZK/2 – Svařování desek 

Základní kurzy svařování desek a profilů pro konstrukce a nádrže

např. ZK 12 S2; ZK 32 S2; ZK 34 S3 *)

Obvyklé kombinace – svařování desek

Kód ZK/3 – Svařování izolačních pásů (fólií) 

např. ZK17M7; ZK33M6; ZK34M7*)

Základní kurzy svařování izolačních pásů (folií) pro: hydroizolace, stavby, podlahové krytiny

Obvyklé kombinace – svařování fólií 

 

kód ZK/4 – Doplňkové základní kurzy svařování

Samostatné rozšíření o jiné metody – polotovary a skupiny materiálů.

Doplnění kvalifikace dle specifických požadavků zákazníka

Význam značek u popisu kvalifikací

Přípravné kurzy na detašovaných pracovištích

Přípravné kurzy lze absolvovat i na našich detašovaných pracovištích v rámci celé ČR.

Přípravné kurzy k prodloužení platnosti oprávnění pro svařování plastů –

Přezkoušení kvalifikace svářeče se provádí před ukončením platnosti Osvědčení základního kurzu, nejméně však do čtyř let od poslední zkoušky nebo prodloužení. Oprávnění ke svařování však platí pouze po dobu vymezenou v osvědčení – 2 roky.

Doškolení a přezkoušení se provádí v jednom dnu. Podle přání zákazníka je možné se dohodnout na tréninku v metodách, které svářeč v průběhu dvou let neprováděl.