Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

III Výzva Proof of Concept – aktivita a)

 

Název projektu: Zbytková životnost termoplastů

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021489

Místo realizace: Na Návsi 342, Úhonice 253 01

Fyzická realizace projektu: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2021

Předmětem projektu bylo zhodnocení a analýza potenciálu výzkumných a vývojových aktivit v oblasti zbytkové živostnosti termoplastů, určení silných a slabých stránek, a zejména ověření jeho aplikovatelnosti v praxi. Jednalo se o ověření možné stanovení životnosti a zbytkové životnosti stavebních výrobků z termoplastů. V rámci etap proběhla podrobná rešerše stavu praktických i teoretických poznatků z oblasti technicky nejrozšířenějších výrobků, a to potrubí z termoplastů (PE, PP). Došlo k ověření možností využití metod a metodik pro hodnocení životnosti s přístupem lomové mechaniky a strukturní analýzy a proběhla realizace urychlených zkoušek životnosti na zkušebních vzorcích zkoumaných matriálů. Výstupem projektu se stala Studie proveditelnosti, která se stala klíčovým vědecko-technickým podkladem pro vypracování a následnou realizaci projektu s názvem „Aplikace metody zbytkové životnosti termoplastů v plynárenství a vodárenství“ r. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025245 tento projekt byl podpořen operačním programem OP PIK ve výzvě Aplikace VIII.